NGO “Malpils Folkschool” – (built 2001) is a non-profit organization working in the development of the lifelong learning and international contacts between education institutions, NGOs and other social partners in our municipality located in the Riga region, Latvia. The members of the NGO “Malpils Folkschool” are all educational and culture institutions of the municipality Malpils: 5 schools, culture house, museum, information centre. The partner overall activities target 3000 inhabitants of the Malpils Urban area.

The partner’s activities concentrate mostly on  equal opportunities, social dialogue, employment, information technologies, education, local development and business education, working in partnership with private and public institutions, municipality and local entrepreneurs.

One of MF closest partners is  the local NGO “Notici sev” (“Believe in yourself”), a NGO for disabled people and their supporters. The NGO is also active in different projects aimed at supporting disabled people. Beneficiearies are mainly persons with different physical and mental disabilities (namemly people with Down Syndrome and similar cognitive limitations). Although MF staff is pretty well trained and show a 15 year expertise in the field a common strategy to aim and inclusion in the labour market is still felt as a need, especially at times of training the trainers who wil both bring their expertise into the project and share methodologies and pedagogical contents with other carrying different approaches.

MF  will take part into the project in the drafting of the Train the trainers module and the delivery of the SN training by also involving local association and bodies.

MF participates, in fact, various educational and cultural activities and projects in co-operation with local and international partners by organising various courses, seminars, exhibitions and events.

Below a non-exhaustive list of  recent projects:

– Leonardo da Vinci VETPRO mobility project ” 2010 – 2011.

– Grundtvig Partnership Project “Support to rural municipalities” 2010 – 2012th

– Comenius Regio project “Reading increasing in rural areas” (as local associated partner) 2011 – 2013th

MF wishes to share knowledge and expertise particularly in the field of non-formal and informal learning practices especially for the trainers who have to work with disabled people of different age. Trainers’ upskilling is felt as a need, especially in a cooperative mode

Sharing knowledge through international learning teaching activities and providing the elaborated training materials in close cooperation with local and regional stakeholders will also confer a greater value to the essence of the methodology that the project will develop, also fostering the local impact of MF.

A sustainable using of the project materials and the gained experience also in further work after the project will help families and SN themselves and will enlarge the opportunities to give SN an opportunity for a wider social and work inclusion

NVO Biedrība “Mālpils Tautskola” – (dibināta 2001.g.) ir bezpeļņas organizācija, kas strādā mūžizglītības attīstībā un starptautiskos kontaktos starp izglītības iestādēm, NVO un citiem sociālajiem partneriem Mālpils novada  pašvaldībā, kas atrodas Rīgas reģionā, Latvijā. Biedrības “Mālpils Tautskola” dalībnieki ir visas Mālpils pašvaldības izglītības un kultūras iestādes: 5 skolas, kultūras nams, muzejs, informācijas centrs. Partneru kopējās aktivitātes ir adresētas 3000 Mālpils novada iedzīvotājiem.

Partneru darbība galvenokārt ir vērsta uz vienlīdzīgām iespējām, sociālo dialogu, nodarbinātību, informācijas tehnoloģijām, izglītību, vietējo attīstību un uzņēmējdarbības izglītību, sadarbojoties ar privātajām un valsts iestādēm, pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem.

Viens no biedrības tuvākajiem partneriem ir vietējā nevalstiskā organizācija “Notici sev”, nevalstiska organizācija invalīdiem un viņu atbalstītājiem. NVO aktīvi darbojas arī dažādos projektos, kuru mērķis ir atbalstīt invalīdus. Labuma guvēji galvenokārt ir personas ar dažādām fiziskām un garīgām attīstības traucējumiem (piemēram, cilvēkiem ar Dauna sindromu un līdzīgiem kognitīviem ierobežojumiem). Lai gan MT darbinieki ir diezgan labi apmācīti un šajā jomā ir 15 gadu pieredze, joprojām tiek uzskatīts par nepieciešamību izstrādāt kopīgu stratēģiju, lai uzrunātu un iekļautu darba tirgū, jo īpaši apmācības laikā, tos treneriem, kuri gan iegūst zināšanas projektā, gan ir gatavi dalīties metodikā un pedagoģiskajā saturā ar citām atšķirīgām pieejām.

MT piedalīsies projekta Train Trainers moduļa izstrādāšanā un apmācības nodrošināšanā, iesaistot arī vietējās asociācijas un organizācijas.

MT piedalās dažādās izglītības un kultūras aktivitātēs un projektos sadarbībā ar vietējiem un starptautiskiem partneriem, organizējot dažādus kursus, seminārus, izstādes un pasākumus.

Nozīmīgākie līdzšinējie projekti:

– Leonardo da Vinci VETPRO mobilitātes projekts 2010. – 2011.

– Grundtvig Partnerības projekts “Atbalsts lauku pašvaldībām” 2010. – 2012.

– Comenius Regio projekts “Lasīšanas veicināšana lauku novados” (vietējais asociētais partneris) 2011 – 2013th

MT vēlas apmainīties ar zināšanām un pieredzi īpaši neformālās un ikdienas izglītības jomā, īpaši tiem treneriem, kuriem ir jāstrādā ar dažāda vecuma cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Treneru kvalifikācijas paaugstināšana tiek uzskatīta par nepieciešamību, jo īpaši kooperatīvā apmācībā.

Zināšanu apmaiņa, izmantojot starptautiskas mācību un mācīšanas aktivitātes un nodrošinot izstrādātus mācību materiālus ciešā sadarbībā ar vietējām un reģionālajām ieinteresētajām pusēm, arī piešķirs lielāku vērtību projekta izstrādes metodoloģijas būtībai, kā arī veicinās MT vietējo ietekmi.

Projektu materiālu ilgtspējīga izmantošana un iegūtā pieredze arī turpmākajā darbā pēc projekta palīdzēs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm un paplašinās iespējas viņu sociālajai un darba iekļaušanai.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt