PROJEKTA APRAKSTS – LV

PROJEKTA APRAKSTS

Situācija

Pamatojoties uz “Pasaules Bankas” nodarbinātības politikas analīzi un citiem pētījumiem, tiek nodarbināti mazāk nekā 2 no 10 cilvēkiem ar mācīšanās traucējumiem. Nevienlīdzības Mencap (Apvienotā Karaliste) pētījumi liecina, ka 65% cilvēku ar mācību traucējumiem, tostarp, kaut arī ne tikai, Dauna sindroms, vēlas strādāt, bet mazāk nekā 20% no darbspējīgā vecuma cilvēkiem pašlaik ir nodarbināti.

Pamatojoties uz Eurostat un EDSA autoritatīviem statistikas datiem, kas sniegti šī pieteikuma n .1. pielikumā, Dauna Sindroms ir viens no izplatītākajiem vieglu līdz vidēju mācīšanās grūtību cēloņiem, kas skar 1 no 1500 un 1 no 400 mazuļiem atkarībā no valstīm, mātes vecuma un pirmsdzemdību skrīninga politikas.

Ņemot vērā to, ka īpašās vajadzības (turpmāk tekstā – SN) cilvēki arī mūsdienās dzīvo ilgāk, ES GRT iedzīvotāju skaits ir proporcionāli pieaudzis (aptuveni 200 000 Eiropā).

Iekļaujot citus kognitīvos ierobežojumus, piemēram, autismu, tiek lēsts, ka mācīšanās grūtības skar vismaz 1% no kopējā ES iedzīvotāju skaita. Šādas specifiskas slimības ietekmē GRT un to tuvumā esošo personu, proti, to tuvāko radinieku vai aprūpētāju, mācību iespējas un vispārējo dzīves kvalitāti. GRT ir selektīvi iestrādātas tradicionālajās mācību vai apmācības metodēs, lai viņu darba potenciāls, cik tas iespējams, netiktu ne palielināts, ne bagātināts, ne “izmantots”.

Projekts

Projekta mērķis ir novērst cilvēku ar īpašām vajadzībām atkarību no ģimenes, lai viņus suppoprt. Tas tiks darīts, veicinot mērķa grupas aktīvu pilsoniskumu, apgūstot prasmes, ko viņi var izmantot darba tirgum, kas projekta gadījumā koncentrēsies uz viesnīcu un restorānu nozari. Mērķa grupa kļūs neatkarīgāka, un tā varēs nopelnīt ienākumu avotu, izmantojot prasmes un kvalificētus instruktorus.

Lai sasniegtu šādu rezultātu, ir svarīgi izstrādāt, izmēģināt un īstenot īpašas apmācības programmas, kas veicinās viņu spējas un nodrošinās viņiem pienācīgas prasmes, lai tie būtu piemēroti un pievilcīgi arī darba devējiem. Tāpēc projekta mērķis ir izstrādāt un izmēģināt visaptverošu pieeju, lai izstrādātu un vadītu apmācības ceļus, kas ļautu iegūt iespējamo kvalifikāciju tūrisma, viesmīlības un ēdināšanas jomā (bet kas būtu nododami arī citām profesionālajām nozarēm).

Galvenās aktivitātes projektā

1 – to profesiju noteikšana, kuru minimālās prasmes un spējas var veikt personas ar nelielu kognitīvo potenciālu

2 – konkrētu kvalifikācijas ceļu plānošana, tostarp mācību rezultātu noteikšana, grupēšana vienībās un novērtēšanas procedūras, tostarp mācību modeļa izmēģināšana (divas reizes projekta darbības laikā)

3 – nodrošināt ES mācību darbaspēku (pasniedzēji/skolotāji) ar vajadzīgajām prasmēm, lai veiktu savus uzdevumus kopā ar mērķgrupām: noteikt un īstenot mācību metodoloģiju, pamatojoties uz kopēju saturu

4 – lauku specifiskās komunikācijas plānošana ar darba tirgu – labvēlīgas vides veidošana nākotnes nodarbinātības perspektīvām mērķa grupām.

Mērķis

Šī iniciatīva attiecas uz GRT apguvējiem, vadītājiem, kas cieši strādā, māca vai atbalsta īpašas vajadzības, cilvēku ar īpašām vajadzībām ģimenēm un radiniekiem, un uzņēmumiem, kuri var pieņemt darbā vai ražot darba piedāvājumu personām ar īpašām vajadzībām, katru no tiem citā līmenī:

> > GRT studenti: mērķis ir pilotēt un testēt vispārējo modeli un izmērīt mācību priekšmeta efektivitāti.

> > pasniedzēji: ar mērķi nodrošināt viņiem nepieciešamās prasmes, lai veiktu savu darbu ar cilvēkiem, kuriem ir grūtības un ierobežojumi mācībās.

> > ģimenes: ar mērķi veicināt to, ka viņu ģimenes locekļiem ar īpašām vajadzībām tiek nodrošinātas nelietderīgas apmācības iespējas un tās pārsniedz, un padarīt viņus par proaktīviem modeļa līdzdalībniekiem.

> > uzņēmumi: ar mērķi radīt nepieciešamos apstākļus, lai kļūtu par darba devējiem, kas strādā ar īpašām vajadzībām (uzņēmuma pašu un sociālo pabalstu izpratne).

Lai gan Eiropā ir daži labas prakses piemēri un daudzi pētījumi uzrāda pievienoto vērtību, kas rodas, nodarbinot SN cilvēkus, ad hoc apmācības programmas, kuru mērķis ir iekļaut viņus darba tirgū, nekad nav bijušas pilnībā izstrādātas, un tās nav īstenotas regulāri.

Šīs iniciatīvas starptautiskais raksturs ir kopīgs jautājums: tas nodrošina SN izglītojamajiem iespēju mācīties un, iespējams, strādāt, lai saņemtu algu, un vismaz daļēji maksā par savām vajadzībām, tiklīdz viņu radinieki vairs nevar to izdarīt vai nodrošināt viņiem neatkarību, pārvaldot savus ienākumus, neatkarīgi no tā, vai tie ir paredzēti atpūtai vai ne.

Iepriekš minētie skaitļi, ko aprēķinājuši MENCAP (sk. n. pielikuma 1. punktu “Atsauces bibliogrāfija”), parāda, ka šis jautājums būtībā ir transnacionāls, un liek partnerattiecībām noteikt, izstrādāt un kopīgi izmantot metodiku, kas piemērojama vairākiem iespējamiem mācību ceļiem un teritorijām.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt