PROJEKTIN KUVAUS – FI

PROJEKTIN KUVAUS

 

Tilanne

 

Maailmanpankin vammaisten työllisyyspolitiikan analyysin ja muun tutkimuksen perusteella alle 2 kymmenestä oppimisvaikeuksista kärsivästä henkilöstä palkataan. Charity Mencapin (Iso-Britannia) tutkimus viittaa siihen, että 65% oppimisvaikeuksista kärsivistä – mukaan lukien muun muassa Downin oireyhtymä – haluaa työskennellä, mutta alle 20% työikäisistä on tällä hetkellä kiireisiä.

Tämän hakemuksen liitteessä 1 esitettyjen Eurostatin ja EDSA: n arvovaltaisten tilastojen perusteella Downin oireyhtymä on yksi yleisimmistä lievien tai keskivaikeiden oppimisvaikeuksien syistä, ja se koskee 1: tä 1500: sta ja 1: stä 400: sta lapsesta. äitien ikä ja synnytystä edeltävät seulontapolitiikat.

Koska erityistarpeita omaavat ihmiset (jäljempänä SN) elävät nykyään pidempään, EU: n SN-väestö kasvaa suhteellisesti (Euroopassa noin 200 000).

Mukaan lukien muut kognitiiviset rajoitteet, kuten autismi, oppimisvaikeuksien arvioidaan vaikuttavan vähintään prosenttiin EU: n koko väestöstä. Nämä erityiset sairaudet vaikuttavat SN-ihmisten ja heidän lähiympäristönsä eli heidän lähimpiensä sukulaisten tai hoitajien oppimismahdollisuuksiin ja yleiseen elämänlaatuun. SN: t sisältyvät harvoin perinteisiin oppimis- tai koulutuskursseihin, joten heidän työvoimapotentiaaliaan, vaikka se onkin pieni, ei arvosteta eikä rikasteta eikä “hyödynnetä”.

 

Projekti

Hankkeen tarkoituksena on torjua riippuvuutta, jota erityistarpeita omaavat ihmiset kehittävät perheeseensä. Tämä tapahtuu edistämällä kohderyhmän aktiivista kansalaisuutta hankkimalla taitoja, joita voidaan käyttää työmarkkinoilla, jotka projektin tapauksessa keskittyvät hotelli- ja ravintola-alalle. Kohderyhmästä tulee itsenäisempi ja voi pystyä ansaitsemaan tulonlähteen saavuttamalla taitoja omassa tahdissaan pätevien kouluttajien kanssa.

Tämän saavuttamiseksi on välttämätöntä suunnitella, kokeilla ja toteuttaa erityisiä koulutusohjelmia, jotka edistävät heidän taitojaan ja antavat heille riittävät taidot, jotta niistä tulisi sopivia ja houkuttelevia myös työnantajille. Siksi projektin tarkoituksena on kehittää ja pilotoida globaali lähestymistapa sellaisten kurssien suunnitteluun ja hallintaan, jotka johtavat mahdolliseen pätevyyteen matkailun, vieraanvaraisuuden ja ateriapalvelujen alalla (mutta myös siirrettävissä muille ammattialoille).

 

 

Hankkeen päätoiminnot

1 – Niiden ammattien tunnistaminen, joiden vähimmäisosaamista ja -taitoja voivat harjoittaa ihmiset, joilla on alempi kognitiivinen potentiaali

2 – Erityisten pätevyysreittien suunnittelu, mukaan lukien oppimistulosten tunnistaminen, ryhmittely koulutusyksiköihin ja arviointimenettelyt, mukaan lukien koulutusmallin pilotointi (kahdesti projektin keston aikana)

3 – Tarjotaan EU: n koulutustyöntekijöille (kouluttajille / opettajille) tarvittavat taidot tehtäviensä suorittamiseksi kohderyhmien kanssa: yhteiseen sisältöön perustuvan koulutusmenetelmän tunnistaminen ja toteuttaminen

4 – Erityisen paikan päällä tapahtuvan viestinnän suunnittelu työmarkkinoiden kanssa – kohderyhmien tuleville työllisyysnäkymille suotuisan ympäristön luominen.

 

Kohde

Aloite on suunnattu SN-opiskelijoille, tiiviissä yhteistyössä toimiville kouluttajille, jotka opettavat tai tukevat erityistarpeita omaavia henkilöitä, erityistarpeita omaavien perheitä ja sukulaisia ​​sekä yrityksiä, jotka voivat palkata tai tuottaa työtarjouksen erityistarpeita omaaville ihmisille eri taso:

>> SN-opiskelijat: heidän tavoitteena on kokeilla ja testata yleistä mallia sekä mitata koulutustarjonnan tehokkuutta.

>> Valmentajat: Tavoitteena on antaa heille tarvittavat taidot tehtävänsä suorittamiseen ihmisten kanssa, joilla on oppimisvaikeuksia ja rajoituksia.

ihmisten kanssa, joilla on oppimisvaikeuksia ja rajoituksia.

>> Perheet: Tavoitteena on ymmärtää erityistarpeita omaaville perheenjäsenille tarjottujen koulutusmahdollisuuksien takana ja ulkopuolella olevat hyödyt ja tehdä heistä aktiivisia mallin päähenkilöitä.

>> Yritykset: tavoitteena luoda tarvittavat olosuhteet erityistarpeita omaavien työntekijöiden työnantajiksi (yrityksen omien ja sosiaalisten etujen ymmärtäminen).

Vaikka Euroopassa on joitain hyviä käytäntöjä, ja monet tutkimukset osoittavat, että SN-henkilöstön palkkaaminen tuo lisäarvoa, räätälöityjä koulutusohjelmia, joiden tarkoituksena on sisällyttää heidät työmarkkinoille, ei ole koskaan suunniteltu täysin eikä toteutettu käytännössä säännöllisesti.

Tämän aloitteen valtioiden välinen luonne on yhteisen kysymyksen jakaminen: se, että SN-opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus kouluttaa ja mahdollisesti palkataan ansaitsemaan palkkaa ja ainakin osittain ylläpitämään itseään omien tarpeidensa suhteen, kun he ovat heidän sukulaisensa eivät enää voi tehdä tätä tai tarjota heille itsenäisyyttä tulojensa hallinnassa joko virkistystarkoituksiin tai muihin kuin virkistystarkoituksiin.

Edellä ilmoitetut luvut, jotka MENCAP on laskenut (ks. Liite 1 Viitebibliografia), osoittavat, että kysymys on pääosin kansainvälinen, ja johtavat kumppanuuteen tunnistamaan, kehittämään ja jakamaan metodologiaa, jota voidaan soveltaa sarjaan potentiaalisia polkuja ja alueita.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt